Nedenstående vedtægter er enstemmigt vedtaget på
 TIK-Badmintons  ekstraordinære generalforsamling
 7. september  2023

 

VEDTÆGTER FOR TIK-BADMINTON

 

1. Hjemsted:

Afdelingens adresse er TIK-Badminton, Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

 

2. Formål:

Afdelingens formål er at give alle badmintoninteresserede et attraktivt træningsmiljø og en stærk klubkultur.


3. Foreningsår:

Foreningsåret er kalenderåret, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


4. Organisatorisk tilknytning:

TIK-Badminton er en afdeling under TIK, og er underlagt TIK’s vedtægter. TIK-Badminton er tilsluttet Badminton Sjælland og Badminton Danmark.

 

5. Indgåelse af samarbejde og aktiviteter:

TIK-Badmintons bestyrelse kan træffe beslutning om at indgå forpligtende samarbejde og alliancer med andre afdelinger i TIK eller med andre idrætsforeninger.

 

TIK-Badmintons bestyrelse kan endvidere træffe beslutninger, der binder afdelingen i nye organisationer eller konstellationer. Forinden sådanne beslutninger sættes i værk, skal de godkendes af TIK’s Hovedbestyrelse (HB) og TIK’s Formandskab (FMSK).

 

6. Medlemskab:

Stk. 1.

Enhver kan blive medlem af TIK-Badminton, såfremt der ikke foreligger eksklusion af Badminton Danmark eller af TIK. Som medlem af TIK-Badminton er man også medlem af hovedforeningen TIK.

 

Stk. 2.

TIK-Badminton kan optage passive medlemmer.

 

Stk. 3.

Alle i TIK-Badminton kan til bestyrelsen indstille en person til æresmedlem. Som æresmedlem kan udnævnes alle personer, der har ydet en stor indsats for klubben. Indsatsen kan være på det sportsmæssige, ledermæssige eller administrative plan.

 

Æresmedlemsskab er livsvarigt og betyder, at man ud over at være kontingentfri, kan blive inviteret til forskellige af klubbens arrangementer. Udnævnelsen kan finde sted på generalforsamlingen eller ved en særlig lejlighed.

 

7. Eksklusion:

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der har skadet TIK-Badmintons navn og rygte som følge af usportslig optræden eller på anden måde. Medlemmet kan anke eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

8. Bestyrelsen:

Bestyrelsens formål er at drage omsorg for, at klubben fungerer i forhold til et attraktivt træningsmiljø og en stærk klubkultur.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Det er dog en forudsætning, at enten formand og/eller kasserer er en del af denne halvdel.

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Formand/kontaktperson, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:

1) Formand/kontaktperson vælges for 2 år i lige årstal

2) Kasserer vælges for 2 år i ulige årstal

3) Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige årstal

4) Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige årstal

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte ad-hoc udvalg efter behov.

Ved et bestyrelsesmedlems utidige udtrædelse af bestyrelsen, bemyndiges

bestyrelsen til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.

 

Ved en revisors fratræden i utidige, bemyndiges bestyrelsen til at udpege

en ny revisor gældende til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fordeler ansvarsområderne i mellem sig.

Stk. 2.

Ved alle bestyrelsesmøder tages referat.


 
9. Kontingent:

Stk. 1.

Medlemskontingentet betales ved sæsonens start. Desuden kan der opkræves særskilt kontingent for sommerbadminton.

 

Stk. 2.

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen forud for sæsonstarten.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen kan efter vurdering beslutte reduceret kontingent.

 

Stk. 4.

TIK-Badminton tegnes af formanden/kontaktpersonen, eller i dennes fravær af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. 

10. Generalforsamlingen:

Stk. 1.

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, og indkaldes ordinært med 4 ugers varsel ved opslag i Taastrup Idræts Center og TIK-Badmintons hjemmeside.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

 

Stk. 2.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et stemmeberettiget medlem kræver dette.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – herunder æresmedlemmer og passive medlemmer – samt personer, som bestyrelsen har inviteret.

Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og ikke er i kontingentrestance, samt æresmedlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Medlemmer under 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, kan alene udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen af en forælder/værge. En forælder/værge kan repræsentere flere af sine egne børn, og har 1 stemme pr. eget barn.

Passive medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder og ikke er i kontingentrestance har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Alle personer, der er fyldt 18 år er valgbare.

Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afstemning om forslag til vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 3.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

 

1)  Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)  Bestyrelsens beretning.

3)  Godkendelse af det reviderede regnskab.

4)  Behandling af indkomne forslag.

5)  A: Valg til bestyrelsen.

     B: Valg af 2 revisorer.

6)  Eventuelt.

 

Et medlem kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende.


 
11. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5 % af afdelingens medlemmer forelægger bestyrelsen skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelsesfrist og fremgangsmåde for ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær generalforsamling.

 

 


 
12. Opløsning af TIK-Badminton:

Stk. 1.

Såfremt TIK-Badmintons generalforsamling beslutter af opløse , eller at denne skal udtræde af TIK, overgår klubbens aktiver (kapital og rekvisitter) til Hovedforeningen, hvor de skal henligge i 3 år til brug for afdelingens genoprettelse. Er aktiverne ikke anvendt til dette formål efter 3 år, kan TIK godkende at de anvendes til andre idrætslige formål i TIK.

 

Stk. 2.

Hvis TIK-Badmintons generalforsamling beslutter opløsning eller udtræden af TIK med det formål at indgå i en fusion eller sammenlægning med en anden forening, kan generalforsamlingen i Hovedforeningen med 2/3 majoritet beslutte, at TIK-Badminton får aktiverne eller en del deraf med.

 

Stk. 3.

Såfremt TIK-Badmintons generalforsamling har truffet beslutning jfr. stk. 1 og 2 gælder dog under alle omstændigheder følgende:

– Beslutningen skal godkendes på en generalforsamling i Hovedforeningen efter indstilling fra afdelingens generalforsamlingen.

– For at beslutningen på TIK-Badmintons generalforsamling er gyldig, kræves at min. ½-delen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen og min. ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for en opløsning eller udtrædelse af Hovedforeningen.

– Er ikke min. ½-delen af medlemmerne tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter den første  generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

– Min. ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for en opløsning eller udtræden af Hovedforeningen.

 


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram