Nedenstående vedtægter er enstemmigt vedtaget på
TIK-Badmintons  ordinære generalforsamling
7. marts 2019

 

VEDTÆGTER FOR TIK-BADMINTON

 

1. Hjemsted

Afdelingens adresse er TIK-Badminton, Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

 

2. Formål

Afdelingens formål er at give alle badmintoninteresserede et attraktivt træningsmiljø og en stærk klubkultur.


3. Foreningsår

Foreningsåret er kalenderåret, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.


4. Organisatorisk tilknytning

TIK-Badminton er en afdeling under TIK, og er underlagt TIK’s vedtægter. TIK-Badminton er

tilsluttet Badminton Sjælland, og Badminton Danmark.

 

5. Indgåelse af samarbejde og aktiviteter

TIK-Badmintons bestyrelse kan træffe beslutning om at indgå forpligtende samarbejde og alliancer med andre afdelinger i TIK eller med andre idrætsforeninger.

TIK-Badmintons bestyrelse kan endvidere træffe beslutninger, der binder afdelingen i nye organisationer eller konstellationer.

Forinden sådanne beslutninger sættes i værk, skal de godkendes af TIK’s Hovedbestyrelse (HB) og TIK’s Formandskab (FMSK).

 

 6. Medlemskab

Stk. 1.

Enhver kan blive medlem af TIK-Badminton, såfremt der ikke foreligger eksklusion af Badminton

Danmark eller af TIK.

Som medlem af TIK-Badminton er man også medlem af hovedforeningen TIK.

Stk. 2.

TIK-Badminton kan optage passive medlemmer.

Stk. 3.

Alle i TIK-Badminton kan til bestyrelsen indstille en person til æresmedlem. Som æresmedlem

kan udnævnes alle personer, der har ydet en stor indsats for klubben. Indsatsen kan være på det

sportsmæssige, ledermæssige eller administrative plan.

Æresmedlemsskab er livsvarigt og betyder, at man ud over at være kontingentfri, kan blive

inviteret til forskellige af klubbens arrangementer. Udnævnelsen kan finde sted på generalfor-

samlingen eller ved en særlig lejlighed.

 

7. Eksklusion

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der har skadet TIK-Badmintons navn og rygte som følge af usportslig optræden eller på anden måde. Medlemmet kan anke eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

8. Bestyrelsen

Bestyrelsens formål er at drage omsorg for, at klubben fungerer i forhold til et attraktivt

træningsmiljø og en stærk klubkultur.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af medlemmerne er til stede. Beslutninger

træffes ved simpel stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed, er formandens/kontaktpersonens stemme afgørende.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand/kontaktperson, kasserer, samt 3 bestyrelses-

medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:

1) Formand/kontaktperson vælges for 2 år i lige årstal

2) Kasserer vælges for 2 år i ulige årstal

3) Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige årstal

4) Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige årstal

5) Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige årstal

6) En bestyrelsessuppleant vælges for 1 år

7) En bestyrelsessuppleant vælges for 1 år

Bestyrelsen fordeler ansvarsområderne i mellem sig.

Stk. 2.

Ved alle bestyrelsesmøder tages referat.


9. Kontingent

Stk. 1.

Medlemskontingentet betales ved sæsonens start. Desuden kan der opkræves særskilt kontingent

for sommerbadminton.

Stk. 2.

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen forud for sæsonstarten.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan efter vurdering beslutte reduceret kontingent.

Stk. 4.

TIK-Badminton tegnes af formanden/kontaktpersonen, eller i dennes fravær af kassereren og

et bestyrelsesmedlem i forening.

 

10. Generalforsamlingen

 Stk. 1.

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, og indkaldes ordinært med 4 ugers

varsel ved opslag i Taastrup Idræts Center og TIK-Badmintons hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

Stk. 2.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot eet stemmeberettiget medlem kræver dette.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – herunder æresmedlemmer og passive medlemmer – samt personer, som bestyrelsen har inviteret.

Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og ikke er i kontingentrestance, samt æresmedlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Medlemmer under 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, kan alene udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen af en forælder/værge. En forælder/værge kan repræsentere flere af sine egne børn, og har 1 stemme pr. eget barn.

Passive medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder og

ikke er i kontingentrestance har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Alle personer, der er fyldt 18 år er valgbare.

Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afstemning om forslag til

vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

1)  Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)  Bestyrelsens beretning.

3)  Godkendelse af det reviderede regnskab.

4)  Behandling af indkomne forslag.

5)  A: Valg til bestyrelsen.

B: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

C: Valg af 2 revisorer.

D: Valg af 1 revisorsuppleant.

6)  Eventuelt.

Et medlem kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede, såfremt der foreligger skriftlig

accept fra den pågældende.


11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5 % af afdelingens medlemmer forelægger bestyrelsen skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsesfrist og fremgangsmåde for ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær generalforsamling.


12. Opløsning af TIK-Badminton

Stk. 1.

Såfremt TIK-Badmintons generalforsamling beslutter af opløse klubben eller at denne skal udtræde af TIK, overgår klubbens aktiver (kapital og rekvisitter) til Hovedforeningen, hvor de skal henligge i 3 år til brug for afdelingens genoprettelse. Er aktiverne ikke anvendt til dette formål efter 3 år, kan TIK godkende at de anvendes til andre idrætslige formål i TIK.

Stk. 2.

Hvis TIK-Badmintons generalforsamling beslutter opløsning eller udtræden af TIK med det formål at indgå i en fusion eller sammenlægning med en anden forening, kan generalforsamlingen i Ho-vedforeningen med 2/3 majoritet beslutte, at TIK-Badminton får aktiverne eller en del deraf med.

Stk. 3.

Såfremt TIK-Badmintons generalforsamling har truffet beslutning jfr. stk. 1 og 2 gælder dog under alle omstændigheder følgende:

– Beslutningen skal godkendes på en generalforsamling i Hovedforeningen efter indstilling fra afdelingsgeneralforsamlingen.

– For at beslutningen på TIK-Badmintons generalforsamling er gyldig, kræves at min. ½-delen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede  ved generalforsamlingen og min. ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for en opløsning eller udtrædelse af Hovedforeningen.

– Er ikke min. ½-delen af medlemmerne tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter den første  generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

– Min. ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for en opløsning eller udtræden af Hovedforeningen.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram